Domingo, 18 de julio de 2010

Terapias de Pareja Tratamientos Psicol?gicos y

?Sexologicos?Adultos

?Adolescentes Ni?os Familia y Pareja

?

Terapia de Pareja Psicologo Psicologos Consejeros Matrimoniales en Barcelona

Sex?logos en Barcelona

Centre Psicol?gic i de Parella?


?Institut Superior d'Estudis Sexol?gics

I.S.E.S.


??TRATAMIENTOS SEXOL?GICOS EN

BARCELONA Y CATALUNYA?

?


???INSTITUCI?N????QUIENES SOMOS????TRATAMIENTOS??????CONTACTO??DOCENCIA?????RECONOCIMIENTOS????ART?CULOS

?? ??

en -?????????????CENTRE SEXOL?GIC CONESA ? SERRAT .??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Terapia de Pareja
?????????????????????INSTITUT SUPERIOR D?ESTUDIS SEXOL?GICS
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Disfunci?n Erectil
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????CONTACTAR CON NOSOTROS:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Falta de Erecci?n
??????????????????????????????Xavier Conesa Lapena (Col. n? 4.977)??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Eyaculaci?n Precoz
??????????????????????????????Carme Serrat Bretcha (Col. n? 3.866)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Impotencia Sexual
?????????????????????????????????????????????
Tel: 93 570 71 54??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Falta de Deseo Sexual
????????????????????????????????conesa_psicologo@yahoo.es?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Adicci?n al sexo

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

?


Tratamientos Psicologicos, Sexologicos y de Pareja

Atenci?n Psicol?gica en Consulta:?

-Psicolog?a cl?nica en adultos y adolescentes:

Psicologia Adults

 • trastornos de ansiedad
 • estr?s,
 • depresi?n,
 • baja autoestima,
 • crisis vitales,
 • fobias,
 • miedos,
 • problemas de personalidad,
 • bajo control de impulsos,
 • terapia familiar,
 • adicciones,
 • informes psicol?gicos,
 • t?cnicas de relajaci?n,
 • anorexia y bulimia,
 • dificultades en las relaciones sociales,
 • dolores sin origen m?dico.
 • trantornos del sue?o,
 • terapia de grupo,
 • liberaci?n emocional
 • ataques de p?nico
 • trastornos obsesivo compulsivo.?

?

-Tratamientos Sexol?gicos:

?

 • Disfunciones sexuales masculinas y femeninas
 • Disfunci?n Er?ctil (Impotencia ).
 • Eyaculaci?n Precoz?
  Incompetencia eyaculatoria.
 • Deseo Sexual inhibido en los hombres?
 • Disfunci?n org?smica ( Anorg?smia )?
 • Vaginismo ( Dificultad a la penetraci?n )?
  Dispareunia ( Dolor en el acto sexual en las mujeres )?
 • Tratamiento integral en los problemas de parejas?.
 • falta de deseo sexual?
 • inhibici?n sexual

?imagen

?

4.?Com s'actua si un membre de la parella no col???Les dones solen ser m?s col.laboradores i els homes m?s reticents?

A l'hora d'anar a la ter?pia, el fan m?s f?cilment les dones, perqu? tenen una formaci? molt m?s gran per a compartir els seus sentiments i emocions i tamb? per demanar ajuda.?No obstant aix?, un cop iniciada la ter?pia, quan es trenquen les primeres barreres, l'home est? tan interessat com la dona, de fet la depend?ncia emocional de l'home cap a la seva parella sol ser molt m?s gran que la de la dona.

5.?Quantes sessions solen ser necess?ries??Quant sol costar una sessi??

La durada de qualsevol ter?pia dep?n del problema que es presenti.?Cal tenir en compte que la ter?pia la fan els pacients i no el terapeuta i per tant dep?n de cada un d'ells, l'afecte que encara queda entre ells, etc.?De vegades n'hi ha prou amb un parell de sessions per a posar les coses al seu lloc, altres vegades ?s necess?ria una ter?pia m?s profunda.?Les sessions se solen desenvolupar amb entrevistes individuals i despr?s una conjunta, durant com a m?nim hora i mitja, la qual cosa les fa m?s costoses que les sessions individuals.

6.?Com es desenvolupen les sessions??Sempre es fan amb els dos membres de la parella o hi ha sessions individuals?

La ter?pia suposa que cadasc? ha de fer canvis en el seu comportament, que ?s la via per aconseguir un progr?s interior profund.?El seguiment i suport per a aquests canvis es fa en sessions individuals amb cada membre i despr?s en les sessions conjuntes es posa en com? l'aven? que es va donant.?De vegades es d?na un problema psicol?gic en algun dels components de la parella que necessita ter?pia personal que pot fer el mateix terapeuta o un altre psic?leg.

7.?Es tracta nom?s de parlar dels problemes o la parella ha de realitzar exercicis pr?ctics??Pot donar algun exemple?

Els canvis s?n de comportament, per tant no es tracta nom?s de parlar, cal posar en pr?ctica el necessari per a poder conviure i gaudir un de l'altre.?Un exemple molt freq?ent ?s ensenyar a la parella com discutir, qu? es pot dir i com, aconseguir no callar res, per? sense fer mal a l'altre.?Aprendre a plantejar problemes de forma que s'arribi a solucions i no a discussions est?rils. Aix? t? la seva t?cnica i s'apr?n a les sessions de ter?pia i es practica a casa.

8.?Quina ?s l'efectivitat d'aquest recurs?

Les dades indiquen que la gran majoria de les parelles que acudeixen a ter?pia, al voltant del 75% informen d'una millora en la satisfacci? matrimonial.?Quan s'arriba nom?s perqu? no digui ning? que no s'ha provat tot, l'efectivitat ?s molt menor.

Import?ncia del conflicte en la parella

Les estad?stiques diuen que els casats viuen m?s i amb m?s qualitat de vida, ...?si no hi ha conflictes.?Per? els conflictes: emmalalteixen mental (depressi?, trastorn bipolar, beguda, viol?ncia, ..) i f?sicament (cor, c?ncer, malalties immunol?giques, dolor cr?nic ...).?Fins augmenten la probabilitat d'accidents de tr?nsit, inclosos els mortals.

Els conflictes en la parella generen tamb? problemes en els fills (problemes de conducta, depressi? i problemes per arribar a la intimitat en el futur).

Situaci? social de les relacions de parella

Per veure m?s detalls i m?s actualitzats es pot consultar aquest enlla?

Els mitjans de comunicaci? ens transmeten un missatge que sembla indicar que la forma de viure millor no ?s la parella i de fet aix? es va plasmant en la societat.?Mentre que als anys 70 el 70% de les llars americans els ocupava un matrimoni actualment nom?s s?n el 50%.?Per? moltes altres xifres no s?n tan certes.?Ens diuen, per exemple, que es divorcien m?s persones que es casen, el que ?s fals, en el nostre pa?s com a m?nim.?L'any 2000 es van separar un 30% del nombre de parelles que es van casar.

Es donen parelles de fet i formes de relaci? molt llargues, sent "nuvis" i vivint cada un a casa seva, compartint nom?s el temps lliure, s?n formes que permeten relacions amb un menor comprom?s.

Podr?em estar temptats d'atribuir aquests processos exclusivament a la manca de preparaci? psicol?gica per afrontar els problemes i conflictes que s?n inherents a viure en parella en el moment actual.?Per? segurament fen?mens socials tenen explicacions i or?gens socials.

La societat marca la parella que vol o que necessita.?No tenim m?s de considerar la influ?ncia de factors positius com els aven?os de la dona cap a la igualtat social amb l'home i la seva integraci? en el proc?s productiu, i altres no tan positius com la ideologia hedonista, establerta per mantenir un gran nivell de consum, o la manca de suport social al desenvolupament de la fam?lia, que posa grans dificultats laborals per a la cura dels fills, i que porten a considerar tenir descend?ncia com una c?rrega insuportable, juntament amb altres elements com les condicions prec?ries de treball, que per una part dissuadeixen d'establir compromisos a llarg termini, com tenir fills o comprar un pis, i d'altra estableixen jornades interminables que contribueixen de manera determinant a incrementar les barreres de comunicaci? en la parella.?S?n tots factors socials que configuren la forma de la parella que es pot donar en la nostra societat.

Estructura de la parella

Actualment la base sobre la qual es formen gaireb? totes les parelles ?s l'enamorament.?L'enamorament ?s una emoci? i t? un fort component de passi?, afecte, tendresa, sexe.?Per aix? un dels principals objectius de la parella avui ?s fer-se la vida agradable.?Per? una emoci? ?s passatgera, perqu? est? sotmesa a la llei de l'habituaci?. Tots sabem que l'enamorament es passa i moltes parelles, basades nom?s en aquesta emoci? es dissolen, "es perd la il.lusi?", "no se sent el mateix".?No obstant aix?, l'amor apassionat dels comen?aments ?s una via immillorable per aconseguir mantenir la parella.

Per aix? cal desenvolupar la intimitat i la validaci?. Intimitat suposa obrir-se i explicar coses que, en altres circumst?ncies, podrien utilitzar-se en contra nostra i rebre acceptaci? per part de l'altre. Quan estem enamorats ens posem completament en mans de la nostra parella i d'aquesta forma constru?m la intimitat.

Tamb? vam decidir compartir m?s coses amb l'altre i anem comprometent davant la societat, es guarda fidelitat, es comparteix el temps, es lliura el cos, es comparteixen b?ns materials com un pis, etc.?finalment s'adquireix un comprom?s de vida en com?, que pot estar o no ratificat socialment.?Es construeix aix? el comprom?s que ?s la decisi? de romandre en la relaci? tot i els problemes que vagin sorgint, lluitant amb totes les forces possibles per resoldre'ls.

Segons es van compartint m?s elements es t? va construint un m?tode per prendre decisions i s'estableix una estructura de poder, que pot ser m?s o menys democr?tica, per? sempre acceptada per tots dos.?La presa de decisions ?s una de les fonts de conflicte importants en la parella.

Per tenir intimitat, per prendre decisions, i per conviure cal saber comunicar-se, escoltar i respectar.?Per resoldre els problemes tamb?.?La capacitat de comunicar-se i de resoldre els conflictes ?s fonamental per a la continu?tat de la parella.

Un altre aspecte molt important ?s el suport mutu.?Es plasma en la f?rmula d'estar junts en la salut i la malaltia, en les alegries i en les tristeses.?L'altre ?s el principal suport davant les dificultats i amenaces de la vida i el suport en el desenvolupament personal i social.

El nostre aprenentatge de com ?s en la parella aquest suport mutu es d?na dins de la fam?lia en la qual vam n?ixer.?Una de les primeres conductes que desenvolupem en ella ?s la d'afecci?.?Definida com la recerca de protecci? davant amenaces externes i, en el nen, es concreta de forma principal a buscar la protecci? de la mare.

?rees de conflicte

Les ?rees de conflicte afecten a tots els components que s'han llistat de l'estructura de la parella.

El poder

Tenint en compte les responsabilitats: qui s'encarrega de fer les coses i qui decideix el que cal fer.?Aquestes decisions abasten aspectes tan fonamentals com: Les finances, la cura dels fills, les relacions socials, etc.

La intimitat

La intimitat es construeix amb una separaci? de la fam?lia d'origen, donant prioritat a l'altre a la autorrevelaci?n i en la presa de decisions.?Per aix? un dels temes m?s conflictius es d?na en les relacions amb la fam?lia d'origen,

La passi?, l'afecte, la sexualitat

L'amor va substituint a l'enamorament, la passi? inicial va donant pas a la intimitat i l'afecte, per? no per aix? es pot perdre l'atracci? que sent per l'altre com a objecte i subjecte sexual.

Comunicaci?

Quan es produeixen els conflictes i s'enquisten es produeixen patrons de comunicaci? que perpetuen el problema i condueixen finalment a la separaci?.

Desencadenants dels conflictes

En circumst?ncies normals les parelles, encara que no siguin feli?os, s'adapten i no sorgeixen els conflictes, aquests apareixen quan es donen circumst?ncies importants de canvi, ?s a dir, situacions estressants com:

Canvis laborals tant negatius com positius: atur, ascensos;

La jubilaci?.Malalties;Problemes econ?mics,La paternitat / maternitat,

Quan els fills se'n van de casa o simplement es fan grans i deixen m?s temps lliure a la parella.

Tots, positius i negatius, s?n fonts d'estr?s que exigeixen a la parella posar en marxa les seves habilitats de comunicaci? i de resoluci? de conflictes, a m?s de la motivaci? per mantenir junts i la capacitat de recon?ixer les debilitats davant de l'altre i que l'altre les rebi sense castigar.

Forma dels conflictes (Conductes)

En els conflictes s'estableixen formes de conductes que es fan cr?niques i agreugen els problemes, alguns d'ells s?n:

Reciprocitat negativa.

El m?s problem?tic ?s quan a una comunicaci? negativa es respon generalment amb una altra comunicaci? negativa per part de l'altre establint una reciprocitat en la negativitat que pot acabar en una escalada de viol?ncia.??s la just?cia de l'ull per ull.

Es discuteix sobre la pr?pia relaci?.

Un dels m?todes que s'utilitzen per resoldre els problemes de comunicaci? ?s l'?s de la metacomunicaci?, ?s a dir, reflexionar sobre la forma en qu? s'est? donant la comunicaci?. Per exemple, es diu "no em escoltes" per intentar que hi hagi una escolta, per? el missatge no verbal agressiu va acompanyat, en general, per un component no verbal agressiu, i el que respon ho fa al component agressiu, el que porta a m?s discussions, ficant-se en un cercle vici?s.?En els matrimonis sense problemes contesten a la metacomunicaci? i no al component emocional

La dona ataca i l'home evita o calla.

Aquest patr? es d?na quan la dona d?na respostes hostils mentre que l'home es retira o no contesta, davant del que la dona incrementa la seva hostilitat perqu? no es solucionen els problemes.?En aquesta escalada l'home, potser constitucionalment t? una reacci? fisiol?gica m?s negativa i la aguanta menys.

Els quatre genets de l'Apocalipsi

La cr?tica, que porta al Menyspreu que ocasiona una actitud defensiva Constant s?n tres dels quatre genets de l'Apocalipsi de la parella.?El quart ?s l'habilitat per no escoltar l'altre, o se li deixa parlar sense fer-li cas o es parla tant que no se li deixa dir la seva.

Tots aquests patrons de conductes pretenen la majoria de les vegades resoldre el conflicte, per? no nom?s no ho resolen, sin? que el perpetuen i la pr?pia interacci? es converteix en el problema que porta a la separaci?.?No sempre els conflictes porten a la ruptura.?S'ha reportat un tipus de conflictes en qu? el marit s'enfada i inicia la discussi? amb ?nim de resoldre el problema. Quan es t? ?xit, la relaci? pot sortir enfortida, en aquests casos el conflicte viscut pels fills no ?s negatiu per a ells , fins i tot pot ser una ocasi? per aprendre a ser assertius

Forma dels conflictes (Pensaments)Atenci? selectiva.

Les parelles en conflicte nom?s es fixen en les conductes negatives de l'altre i tendeixen a no veure o disminuir la import?ncia de les conductes positives.

Atribucions.

L'atribuci? del problema a determinades causes es veu com un element necessari per a la seva soluci?, per? si no es fan les atribucions correctes s'assegura el conflicte.?Per exemple quan es troba busquen culpables o s'atribueixen els problemes a males intencions que mai es poden provar o elements que no es poden canviar com la pr?pia personalitat.

Expectatives:

Si apareix una discrep?ncia entre el que creuen els esposos que hauria de ser el matrimoni i el que perceben que ?s, tant en qualitat com en quantitat, els problemes estan assegurats.?Es plasma en frases com "Aix? no t? soluci?".?"Hauria de ser aix?"

Idees irracionals:

Algunes idees aparentment normals poden ser un focus de conflictes nom?s per no ser conscients que el que es pensa no ?s racional. Algunes d'aquestes idees s?n: Estar en desacord ?s destructiu de la relaci?, els membres de la parella han de ser capa?os d'esbrinar els desitjos, pensaments i emocions de l'altre, un ha de ser un company sexual perfecte de l'altre, els conflictes es deuen a difer?ncies innates associades al sexe.

Soluci? dels conflictes

La proposta de la ter?pia de parella cognitiu conductual per resoldre els conflictes passa per:

Augmentar l'intercanvi de conductes positives.Entrenament en habilitats de comunicaci? i resoluci? de problemes.Canviar el patr? de reciprocitat negativa introduint conductes positives davant de la negativitat.Canvis en les atribucions, expectatives i idees irracionals quan ?s necessari.

Aquests components constitueixen la ter?pia de parella cognitiu conductual cl?ssica, que est? classificada com una ter?pia amb evid?ncia provada d'efic?cia.?Les dades indiquen que la gran majoria de les parelles que acudeixen a ter?pia, al voltant del 75% informen d'una millora en la satisfacci? matrimonial.?Quan es contrasta amb grups de control de llista d'espera els resultats s?n sempre positius, potser pel fet que si no hi ha intervenci? els problemes es van incrementant.?No obstant aix?, quan es t? en compte si la millora afecta no nom?s a la disminuci? del conflicte, sin? a la millora de l'avaluaci? de la relaci? per part dels dos membres, els resultats no s?n tan espectaculars; revisant la literatura sobre l'efic?cia , arriba a la conclusi? que, sent estrictes, menys del 50% de les parelles que acudeixen a ter?pia canvien d'un estat d'estr?s a un estat d'harmonia.?Un altre aspecte fosc ?s la quantitat de recaigudes que es comptabilitzen, entre el 30% i 50% dels que milloren.

Aven?os en la ter?pia de parella cognitiu conductualAugment de la intimitat.?Per al que es potencia

L'acceptaci?, per mitj? de la qual el membre de la parella que vol que es realitzi un canvi accepti des d'un nou punt de vista que l'altre no ho faci i, no obstant, all? que era inacceptable i intolerable es converteixi en alguna cosa no desitjable , per? comprensible i tolerable.

La compressi? de les motivacions inconscients de l'altre.

Increment de la passi?: sexe i afecte.

Per al que s'utilitza la ter?pia sexual dirigida no tant a resoldre problemes com a incrementar la satisfacci? dins de la normalitat.

L'afecci? com a motiu en la parella.

El comprom?s d'ajudar en tot moment ?s un dels m?s importants motius que existeixen per mantenir la parella.?En aix? estan implicades emocions molt b?siques que s'insereixen en la debilitat m?s ?ntima de l'?sser hum?, fer-ho expl?cit i potenciar-?s una forma de motivar la perman?ncia de la parella i la resoluci? de conflictes.

?s el divorci una soluci? als conflictes?

Si s'aconsegueix una separaci? amistosa que acaba amb els conflictes les conseq??ncies negatives d'aquests disminueixen, encara que no desapareixen del tot.?No obstant aix?, moltes vegades el divorci no ?s m?s que un pas en una escalada d'odi que porta a un membre de la parella a seguir centrant la seva vida a picar a l'altre.?En aquests casos, indubtablement no ?s la soluci?.

En tot cas si s'arriba a aquest extrem ?s molt important arribar a una separaci? amistosa per mitj? d'experts en mediaci?.

S'ha comprovat que no s'apr?n, els que es divorcien i es casen de nou es tornen a divorciar amb m?s probabilitat que els que es casen per primera vegada.

1. Comunicaci?: l'ingredient estrella?Encara que ho hagis sentit mil vegades, no deixa de ser cert. ?s impossible que una parella funcioni o ambd?s membres se sentin feli?os amb la relaci? si no hi ha una bona comunicaci? entre ells.?Per? comunicar-se no es refereix a parlar molt, sin? a poder expressar la nostra parella nostres sentiments, inquietuds, projectes ..., i obtenir un "feedback" per part seva. Si hi ha una bona comunicaci? ?s f?cil resoldre els problemes que van sorgint.

terapia de pareja asesor de parejas consejero matrimonial


Publicado por conesa_psicologo @ 19:43
Comentarios (2)  | Enviar
Comentarios
Publicado por conesa_psicologo
Lunes, 25 de octubre de 2010 | 21:24

Acuda siempre a psicologos colegiados:

www.psicologosbarcelona.org

Publicado por conesa_psicologo
Domingo, 23 de enero de 2011 | 9:38

Psicologos especializados en Terapia de Pareja

www.psicologosbarcelona.org